ABY | AJANS BAÞKAN YARDIMCISI
Ajans Baþkanýnýn olmadýðý yerde sözü geçen önemli kiþilik
MT | MÜÞTERÝ TEMSÝLCÝSÝ
Müþteriyi Ajans’ta temsil eden GÜZEL kiþilik
SY | SANAT YÖNETMENÝ
Üreten, tasarlayan ve düþünen kiþilik
KD | KREATÝF DÝREKTÖR
Tüm Ajansýn kalbi, beyni ve gözü olan yaratýcý kiþilik
RY | REKLAM YAZARI
Biraz uçuk, biraz kaçýk yazar kiþilik
AB | AJANS BAÞKANI
Her zaman karþýlaþamayacaðýnýz paralý ve gizemli kiþilik
RF | REKLAM FOTOÐRAFÇISI
Devamlý makinasý elinde dolaþan, gözleri lens þeklindeki kiþilik
GT | GRAFÝK TASARIMCI
Makina baþýnda oturmaktan kaba et hastalýðýna yakalanmýþ kiþilik
MS | MATBAA SORUMLUSU
Bilge kiþilik
CEO | CEO
Bigs’le kreatif beraberliði olan mutlu kiþilik